Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij X-Cel hierna te noemen: gebruiker

ARTIKEL 1. DEFINITIES

X-CEL: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Ook wel “Cursist” of “Klant” genoemd.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Varianten: X-CEL biedt cursussen aan in de vorm van een zelfstudie, waarbij u een  inlogcode krijgt waarmee de opdrachten en uitwerkingen uit de cursus kunnen worden gedownload van www.x-cel.nl. Bovendien kan met deze code de cursus worden gelezen vanaf het scherm.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Door het verzenden van het bestelformulier en/of het betalen van de factuur geeft de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.
3. X-CEL is een merknaam van YouLearn B.V. (KVK nummer 68499973, Adres: Marconistraat 9, 1131 JW Volendam).

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De inschrijving voor een opleiding bij X-CEL komt tot stand door het invullen van het door X-CEL verstrekte bestelformulier.
2. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

ARTIKEL 4. LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST

1. De opdrachten, uitwerkingen en online cursussen zijn vanaf 1 juli 2022 onbeperkt te benaderen, geldend vanaf het moment van het versturen van de logincode naar de cursist.

ARTIKEL 5. BETALING

1. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij in gebreke blijven van de betaling is X-CEL gerechtigd de toegang tot de cursus te weigeren en de inschrijving te annuleren.
2. Nadat de factuur is bijgeschreven op de bankrekening van YouLearn BV, ontvangt u via de email een inlogcode (en een cursusboek via de post indien u deze heeft bijbesteld).
3. Wanneer de cursus niet voldoet aan de wensen van de cursist, dient deze dat binnen 5 werkdagen na ontvangst inlogcode en voor de aanvraag van het certificaat kenbaar te maken via info@x-cel.nl. X-cel dient het cursusboek retour te ontvangen (onbeschadigd) en zal overgaan tot restitutie van het cursusgeld.

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door X-CEL verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal liggen bij X-CEL. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van X-CEL, op straffe van een geldboete van €25.000 bovenop een vergoeding voor de geleden schade.
2. Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan X-CEL verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

ARTIKEL 7. INCASSOKOSTEN

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

ARTIKEL 8. ONDERZOEK, RECLAMES

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan gebruiker via info@x-cel.nl. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
2. Klachten worden in behandeling genomen door de directie en worden vertrouwelijk behandeld.
3. De klacht wordt binnen 5 werkdagen behandeld.

ARTIKEL 9. VRIJWARINGEN

1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
ARTIKEL 10. NIET-OVERNAME PERSONEEL
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. X-CEL is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die cliënt of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten (waaronder het verstrekken van bestanden, USB sticks en emails als onderdeel van de cursus) mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van X-CEL beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
2. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van X-CEL op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productenaansprakelijkheid). X-CEL zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van X-CEL of haar leidinggevend personeel.
3. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van X-CEL of haar leidinggevend personeel zal cliënt X-CEL vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten en zal hij X-CEL alle schade vergoeden die X-CEL lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

1. Indien X-CEL door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. X-CEL zal cliënt zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand.
2. Duurt de overmachtstoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
3. Ingeval van overmacht heeft cliënt geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als X-CEL als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van X-CEL onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van X-CEL kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij X-CEL of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij X-CEL als op de locatie waar de opleiding plaatsvindt.

ARTIKEL 13. VERTROUWELIJKHEID

1. X-CEL, zijn personeel en/of voor X-CEL werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie (waaronder de persoonsgegevens) vertrouwelijk behandelen. X-CEL conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

ARTIKEL 14. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De Algemene Voorwaarden kunnen door X-CEL worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

ARTIKEL 15. GESCHILLENREGELING

1. Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien de Klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de Klant en X-CEL over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door X-CEL te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Klant als door X-CEL aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij X-CEL heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden, is X-CEL aan deze keuze gebonden.
7. Wanneer X-CEL een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet X-CEL eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. X-CEL dient daarbij aan te kondigen dat X-CEL zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.